Privacyverklaring

Privacy- en Cookiebeleid

Dit privacybeleid beschrijft de verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van de websites van RSD Belgium SA, met inbegrip van de mobiele toepassingen (onze „Apps“). Ook wordt uitgelegd welke keuzes u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens („uw rechten“) en hoe u contact met ons kunt opnemen.

I. Wie is er verantwoordelijk en hoe kan ik contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming?

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG is RSD Belgium SA, Boulevard de France 9, 1420 Braine-l’Alleud, België

De contactmogelijkheden en de geautoriseerde vertegenwoordigers vindt u in de colofon. Als u vragen hebt over onze verwerking van uw persoonsgegevens of over gegevensbescherming in het algemeen, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op het adres dat in de colofon is vermeld of via het volgende e-mailadres: dpo@rsd-belgium.be.

II. Uw rechten als betrokkene

Alle betrokkenen hebben de volgende rechten:

 • het recht op informatie (art. 15 AVG)
 • het recht om onjuiste gegevens te corrigeren (art. 16 AVG)
 • het recht op verwijdering of het ‘recht op vergetelheid’ (art. 17 AVG)
 • het recht om de verwerking van persoonsgegevens te beperken (art. 18 AVG)
 • het recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG).

U kunt te allen tijde zonder opgaaf van redenen bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor reclamedoeleinden, inclusief profilering in verband met direct marketing.

Daarnaast hebt u ook een algemeen recht van bezwaar (zie art. 21 punt 1 AVG). In dat geval moet het bezwaar tegen de verwerking van de gegevens worden gemotiveerd. Indien de gegevensverwerking op een toestemming is gebaseerd, kan deze toestemming te allen tijde met toekomstige werking worden ingetrokken.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met privacy@rsd-belgium.be. Daarnaast kunt u een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit over de door ons gevoerde gegevensverwerking.

III. Over de verwerking van persoonsgegevens door RSD Belgium SA

Hieronder willen wij u een overzicht geven van hoe wij de bescherming van uw persoonsgegevens garanderen wanneer u onze website bezoekt en welke soorten persoonsgegevens wij voor welke doeleinden en in welke mate verwerken.

1. Verwerking van persoonsgegevens voor bestellingen 

Wanneer u een reis boekt via RSD Belgium SA, verzamelen wij de gegevens die nodig zijn om de reis uit te voeren. Dit gebeurt via geautoriseerde en gecontroleerde serviceproviders. Het gaat hierbij om uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, de reisgegevens (dag van aankomst en vertrek, luchthaven van vertrek of bushalte), de boekingsgegevens (geselecteerde reis, eventueel verlenging van de week)en in sommige gevallen een noodcontact (naam, adres en contactgegevens). U bent verplicht ons de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens te verstrekken. Anders kunnen wij uw boeking niet uitvoeren.
Indien u een reist boekt bent u gehouden uw noodcontact de informatie uit dit privacybeleid mee te delen. Dit noodcontact zal enkel gecontacteerd worden in noodsituaties wanneer u zelf niet in staat bent deze te contacteren of wanneer u expliciet vraagt om uw noodcontact in te lichten. Het noodcontact kan dezelfde rechten uitoefenen als bepaald onder afdeling II.
Voor het uitvoeren en afhandelen van de reis sturen wij de hiervoor benodigde gegevens door naar een agentschap, dat de verdere afhandeling van de reis ter plaatse overneemt. Dit omvat de overdracht van gegevens aan de bedrijven die betrokken zijn bij de uitvoering van de reis, zoals de luchtvaartmaatschappij, de busmaatschappij voor plaatselijk vervoer (naar het hotel of voor de rondreis) of aan het hotel voor de komende overnachtingen. Zowel het agentschap als de andere dienstverleners zijn gevestigd buiten de Europese Unie / Europese Economische Ruimte (‘EER’) als uw vakantiebestemming buiten de Europese Unie / EER ligt. In dat geval worden uw gegevens verwerkt in overeenstemming met de regelgeving van het land waar de bedrijven zijn gevestigd. Informeer u alstublieft ter plaatse over de verdere omvang van de gegevensverwerking. In voorkomend geval geven wij uw gegevens door aan onze agentschappen buiten de EER, bijvoorbeeld in China, India, Israël, Sri Lanka, Rusland, Zuid-Afrika, de Verenigde Arabische Emiraten en Marokko. In deze gevallen zorgen wij ervoor dat de juiste waarborgen worden genomen, zoals (1) een op grond van artikel 45 van de AVG besluit werd genomen door de Europese Commissie waarbij het land waarnaar de persoonsgegevens worden doorgegeven, geschikt wordt verklaard of (2) standaardbepalingen inzake gegevensbescherming, zoals goedgekeurd door de Europese Commissie krachtens artikel 47 van de AVG, werden vastgelegd.
Als u van de gelegenheid gebruik maakt om ons per e-mail een vraag te stellen of als u gebruik maakt van ons contactformulier, verzamelen wij de gegevens die aan ons zijn verstrekt voor het verwerken van uw verzoek. Op basis van uw op deze manier ingezonden verzoek, zullen wij voldoen aan een verzoek om contact met u op te nemen of zullen wij op uw verzoek informatie of materiaal toesturen (bijv. bestellingen van een catalogus).
De gegevens uit de reisboeking zullen ook worden gebruikt voor de noodzakelijke behandeling van garantiegevallen of andere klachten. Daarnaast kunnen deze gegevens ook worden doorgegeven aan externe accountants en / of belastingadviseurs voor hun adviserende en controlerende taken. RSD Belgium SA hanteert in het bijzonder de volgende criteria om de bewaartermijn van persoonsgegevens te bepalen op basis van de context en de doeleinden van elke verwerking: de tijd die verstreken is sinds het einde van de commerciële relatie, veiligheidsredenen, elk huidig of potentieel geschil en elke wettelijke of reglementaire verplichting om persoonsgegevens te bewaren of te verwijderen (bijvoorbeeld een bewaarplicht opgelegd door een boekhoud-, belastin- gof verzekeringsrecht). De noodcontactgegevens worden verwijderd twee weken na het geplande einde van de reis, behoudens een wettelijke of reglementaire verplichting in welk geval de gegevens na drie jaar verwijderd worden.

Over het commercieel gebruik van gegevens

RSD Belgium SA en de door ons aangewezen en gecontroleerde dienstverleners (bijv. direct-mailbedrijven) gebruiken uw naam en adres voor verdere activiteiten op het gebied van klantenbinding en reactivering van klanten. Dit omvat het versturen van verdere informatie over interessante producten en diensten per post of ook het versturen van vouchers. Op deze manier wil RSD Belgium SA haar klanten informeren over andere interessante mogelijkheden voor hun vakantie en wil hiermee een langdurige klantenloyaliteit bereiken. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden voor reclamedoeleinden. Het telefoonnummer en e-mailadres worden met afzonderlijke toestemming gebruikt voor reclamedoeleinden. De volgende uitzondering is van toepassing: indien RSD Belgium SA uw e-mailadres ontvangt in verband met de verkoop van producten, zal RSD Belgium SA dit e-mailadres gebruiken om haar eigen gelijksoortige producten te promoten. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden. Dit wordt u medegedeeld op het moment dat de gegevens worden verzameld en wanneer u wordt benaderd met reclame. Tenzij anders overeengekomen, worden uw naam en adres, inclusief uw e-mailadres, niet langer gebruikt voor reclamedoeleinden, indien u in een periode van 5 jaar niet te kennen hebt gegeven dat u de relatie met RSD Belgium SA wilt voortzetten. Hiervoor gebruiken we de volgende activiteitsindicatoren: Reservering van een reis of boeking van een reis.
Bovendien verwerkt RSD Belgium SA zowel de bestelgegevens als de gegevens die ontstaan in het kader van het gebruik van online aanbiedingen / diensten (eigen websites) om uw boeking individueel te ontwerpen en continu te verbeteren en ook om u in de toekomst aanbiedingen te kunnen sturen die op uw interesses zijn afgestemd. Wij gebruiken de gegevens voor het boeken van de reis evenals de gegevens die worden verzameld in het kader van het gebruik van aanbiedingen / diensten om u optimaal te ondersteunen bij uw boeking en om u op interessante bestemmingen uit ons aanbod te wijzen. Wij verwerken deze gegevens binnen ons bedrijf onder een pseudoniem als technische veiligheidsmaatregel. Deze gegevensverwerking stelt ons in staat om u door middel van gepersonaliseerde aanbiedingen (website, e-mail of in het kader van reguliere post) de producten aan te bieden waarvan wij aannemen dat ze voor u interessant zijn. De naam, het adres en de boekingsgegevens van de reis, evenals de gegevens die voortvloeien uit het gebruik van onze aanbiedingen / diensten, met inbegrip van een profilering voor directe reclame, zullen niet langer worden gebruikt voor reclamedoeleinden, tenzij u bijvoorbeeld een reis hebt geboekt bij RSD Belgium SA, als u gedurende een periode van 3 jaar geen interesse hebt getoond om de klantrelatie met RSD Belgium SA voort te zetten. Hiervoor gebruiken we de volgende activiteitsindicatoren: Reservering van een reis of boeking van een reis. Na 3 jaar zullen wij uw naam, adres, geboortedatum, laatste reisreservering en bestemming nog twee jaar gebruiken in het kader van postreclame. Indien er binnen deze termijn geen reactie op onze reclame is, zullen wij deze gegevens na afloop van de twee jaar wissen.

Abonneren op een e-mailnieuwsbrief

Na uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming sturen wij u een nieuwsbrief via e-mail. De toestemming omvat ook een personalisatie van de nieuwsbrief. RSD Belgium SA heeft een dienstverlener gecontracteerd om de e-mailnieuwsbrief te versturen. Indien geen verdere toestemming beschikbaar is, maakt dit bedrijf anonieme statistieken voor ons aan over de toegang tot een nieuwsbrief. Hiermee krijgt RSD Belgium SA een overzicht van de mate waarin de nieuwsbrief daadwerkelijk is geopend en hoeveel abonnees een product hebben bekeken. Deze gegevens zijn anoniem en worden uitsluitend in de vorm van statistieken verzameld.

Creditcardbetaling

Uw creditcardgegevens worden verwerkt door TeleCash GmbH & Co. KG (TeleCash) en worden uitsluitend gebruikt voor de afwikkeling van de bij ons geboekte reis. TeleCash zal uw gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. RSD ontvangt uw creditcardgegevens niet in leesbare tekst, maar ontvangt van TeleCash alleen een ID en uw creditcardnummer in een verkort, onleesbaar formaat (123456********7890) als bewijs.
Om te controleren of de door u verstrekte creditcardgegevens correct zijn, reserveert onze betaaldienstverlener TeleCash tijdelijk het bedrag van € 1 op uw creditcard. Dit bedrag zal echter onmiddellijk worden teruggeboekt. De eigenlijke betaling met uw creditcard vindt op een later tijdstip plaats.

Aanbevelingen door klanten

Als onze klanten ons informeren over mogelijke geïnteresseerden voor onze aanbiedingen, verzamelen we de persoonlijke gegevens die aan ons zijn verstrekt met het oog op het werven van nieuwe klanten. Wij verwerken en gebruiken de naam en het postadres alleen om onze catalogus toe te kunnen sturen. Voor dit doel kunnen wij uw gegevens doorgeven aan dienstverleners zoals leveranciers of ons serviceteam. Indien de geïnteresseerden niet geïnteresseerd zijn in onze diensten, worden er geen verdere catalogi verstuurd. Ook zijn wij verplicht de door u aangewezen persoon te informeren dat u ons de adresgegevens hebt verstrekt.
Om redenen van verificatie bewaren wij uw gegevens (gegevens van de geïnteresseerde en het feit dat u de geïnteresseerde hebt aanbevolen) gedurende één jaar. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking: Art. 6, lid 1, onder f AVG.

2. Verwerking van gegevens bij toegang tot onze website – logbestanden

Wanneer u onze website bezoekt, wordt automatisch informatie van algemene aard verzameld. Deze informatie (serverlogbestanden) omvat het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider en soortgelijke informatie. Bovendien wordt het IP-adres verzonden en gebruikt om de service te gebruiken die u aanvraagt. Deze informatie is technisch noodzakelijk om de door u opgevraagde inhoud correct te kunnen leveren en is noodzakelijk bij het gebruik van internet.

Deze gegevens worden onmiddellijk na beëindiging van het gebruik door ons geanonimiseerd of verwijderd. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is art. 6, lid 1 onder f) van de AVG.

Volgens ons IT-beveiligingsconcept worden de logbestandgegevens voor een periode van zes weken opgeslagen om eventuele aanvallen op onze website op te sporen en te analyseren. De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is art. 6 lid 1 onder f) van de AVG.

3. Verwerking van gegevens bij het gebruik van de website – uw verzoeken

Als u ons per e-mail of via het contactformulier een vraag stelt, verzamelen wij de gegevens die u opgeeft voor de verwerking en het beantwoorden van uw verzoek. Wij slaan deze informatie op met als doel om eventueel later weer te kunnen nakijken voor een periode van maximaal twee jaar. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking art 6, lid 1 onder f) van de AVG.

4. Abonnement op een e-mailnieuwsbrief

Voor de aanmelding voor onze nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogenaamde dubbele opt-in-procedure. Dit betekent dat wij u een bevestigingsmail sturen naar het opgegeven e-mailadres, waarin wij u vragen te bevestigen dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Als u dit niet binnen 48 uur bevestigt, wordt uw registratie automatisch verwijderd. Als u uw wens om de nieuwsbrief te ontvangen bevestigt, slaan wij uw e-mailadres op totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. De opslag dient om u de nieuwsbrief te kunnen toesturen. Bovendien slaan wij uw IP-adressen en het tijdstip van uw registratie bij de registratie en bevestiging op om misbruik van uw persoonsgegevens te voorkomen en een bewijs van correcte levering te hebben. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is art. 6, lid 1 onder a) van de AVG.

De enige verplichte informatie voor het verzenden van de nieuwsbrief is het e-mailadres. U hebt het recht om uw toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen te allen tijde in te trekken. Uw herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens tot aan het moment van de herroeping. U kunt uw herroeping kenbaar maken door te klikken op de link in elke nieuwsbrief-e-mail, per e-mail naar info@rsd-belgium.be of door een bericht te sturen naar de contactgegevens vermeld in de colofon.

5. Informatie over het garanderen van de gegevensbeveiliging

Wij nemen technische en operationele veiligheidsmaatregelen op onze pagina’s om de door ons opgeslagen persoonsgegevens te beschermen tegen toegang door derden, verlies of misbruik en om een veilige gegevensoverdracht mogelijk te maken.

We moeten erop wijzen dat door de structuur van het internet, ongewenste toegang tot gegevens door derden niet kan worden uitgesloten. Het is daarom ook uw verantwoordelijkheid om uw gegevens te beschermen tegen misbruik door toepassing van encryptie of op welke andere manier dan ook. Ongecodeerde gegevens kunnen zonder passende beveiligingsmaatregelen door derden worden gelezen, ook wanneer zij per e-mail worden verzonden.

IV. Integratie van diensten van derden

Integratie van sociale plug-ins

Onze website maakt gebruik van sociale plug-ins („plug-ins“) van verschillende sociale netwerken zoals Facebook.com, Twitter.com en Google+. Het doel van deze plug-ins is om u de mogelijkheid te geven om met uw contacten te communiceren en om gemakkelijk interessante informatie te verspreiden. Deze plug-ins zijn te herkennen aan het betreffende logo van het netwerk. Wij gebruiken een oplossing met 2 klikken zodat er geen gegevensoverdracht plaatsvindt tijdens een bezoek aan de website.

Pas wanneer u op een dergelijke plug-in klikt, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van het betreffende netwerk. De inhoud van de plug-ins wordt rechtstreeks door het netwerk naar uw browser gestuurd en in de website geïntegreerd. Als deze netwerken buiten de EU of de EER zijn gevestigd, kunnen we daarom niet uitsluiten dat uw gegevens naar een server buiten de EU/EER worden verzonden en daar worden verwerkt. Wij hebben geen invloed op de omvang en de gebruiksperiode van de gegevens die het betreffende netwerk met behulp van deze plug-in verzamelt en informeren u daarom op basis ons huidige kennisniveau:

Door de integratie van de plug-in ontvangt het betreffende netwerk de informatie dat u de betreffende pagina van onze website hebt opgeroepen. Als u bent ingelogd op een van de netwerken, kan dit netwerk deze informatie aan uw profiel toewijzen. Als u niet wilt dat het netwerk informatie verzamelt over uw bezoek aan onze website, moet u zich eerst afmelden. In principe is het echter mogelijk dat het netwerk uw IP-adres krijgt en opslaat, ook als u zich daar niet hebt geregistreerd of niet bent ingelogd. Wij hebben ook geen informatie over het wissen van de gegevens die door de plug-in-provider zijn verzameld.

De plug-in-provider slaat de over u verzamelde gegevens op als gebruikersprofiel en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of vraaggericht ontwerpen van haar website. Een dergelijke evaluatie vindt met name plaats (ook voor niet-ingelogde gebruikers) voor de weergave van vraaggestuurde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen bij deze dienstverleners.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van de plug-ins is art. 6, lid 1 onder f) van de AVG. Het doel, de duur en de omvang van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van uw gegevens, evenals uw relevante rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy vindt u in het privacybeleid van de betreffende sociale netwerken:

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
Twitter: https://twitter.com/privacy?lang=de
Google+: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

2. Integratie van YouTube 

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de YouTube-site van Google. De aanbieder van het videoportaal is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS.

Wanneer een van onze pagina’s met een geïntegreerde YouTube-plug-in wordt geopend, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. De YouTube-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina’s u hebt bezocht.

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kunt u YouTube toestaan uw surfgedrag direct te koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account.

Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en dus op basis van art. 6, lid 1 onder f) van de AVG. Wij bewaren alleen de gegevens over de toegang tot de geïntegreerde YouTube-video’s en verwijderen deze gegevens na twee jaar.

Meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

3. Het gebruik van Google Fonts

Deze website maakt gebruik externe lettertypes van Google Fonts, een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, („Google“). Het apparaat dat u gebruikt, haalt de geselecteerde lettertypen op uit Google Fonts en verzendt automatisch het IP-adres dat u gebruikt en de website die u bezoekt. Met deze toevoeging kunnen de teksten en lettertypen op de pagina correct worden weergegeven. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking: Art 6, lid 1 onder f) van de AVG. Houd er rekening mee dat de gegevens buiten de EU/EER verwerkt kunnen worden. Google heeft zich onderworpen aan het Privacy Shield om een adequaat beschermingsniveau te waarborgen. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van Google of en in welke mate de gegevens worden opgeslagen door Google.

Kijk voor meer informatie op https://developers.google.com/fonts/faq en lees het privacybeleid van Google https://policies.google.com/privacy?hl=de.

V. Ons cookiebeleid

1. Algemene informatie over het gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst en door uw browser worden opgeslagen. Cookies dienen om onze website gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. We maken gebruik van zowel tijdelijke cookies, die automatisch worden verwijderd wanneer u uw browser afsluit („sessiecookies“), als permanente cookies.

U hebt de keuze of u het plaatsen van cookies wilt toestaan. U kunt wijzigingen aanbrengen in de instellingen van uw browser. U hebt in principe de keuze om alle cookies te accepteren, op de hoogte te worden gesteld wanneer cookies worden geplaatst of alle cookies te weigeren. Kiest u voor de laatste optie, dan is het mogelijk dat u niet ten volle gebruik kunt maken van ons aanbod.

Bij het gebruik van cookies moet onderscheid gemaakt worden tussen de absoluut noodzakelijke cookies en cookies voor andere doeleinden (meting van bezoekersaantallen, reclamedoeleinden).

2. Verplichte cookies bij gebruik van de website 

Wij gebruiken sessiecookies op onze websites die absoluut noodzakelijk zijn voor het gebruik van onze websites. Dit omvat cookies die ons in staat stellen u te herkennen wanneer u de site in een enkele sessie bezoekt. Deze sessiecookies dragen bij aan een veilig gebruik van ons aanbod door de veilige verwerking van de functie van het winkelmandje en het betalingsproces mogelijk te maken.

3. Gebruik van cookies met uw toestemming 

Hieronder vindt u een overzicht van de cookies die wij met uw toestemming gebruiken aan het begin van uw gebruik van de website. Voor elk doel van het gebruik vindt u ook een opt-out-mogelijkheid.

Tracking door Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. „(„Google“). Google Analytics maakt gebruik van „cookies“. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Vanwege IP-anonimisering op deze website verkleint Google vooraf uw IP-adres in lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar verkort. Google gebruikt deze informatie namens ons om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over uw website-activiteiten samen te stellen en andere diensten met betrekking tot websitegebruik en internetgebruik aan ons te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt ook verhinderen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en dat Google deze gegevens verwerkt door het downloaden en installeren van de browser-plug-in die beschikbaar is op de volgende link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. Wij kunnen ons aanbod verbeteren en interessanter maken voor u als gebruiker. In de uitzonderlijke gevallen waarin persoonsgegevens naar de VS worden doorgegeven, houdt Google zich aan het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. De rechtsgrondslag voor het opslaan van de cookies is de gegeven toestemming (art. 6, lid 1 onder a) van de AVG). De verdere evaluatie van de verzamelde gegevens door middel van Google Analytics vindt plaats over een periode van 26 maanden op basis van artikel 6, lid 1 onder f) van de AVG.

Meer informatie hierover kunt u vinden op http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de en op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
(algemene informatie over Google Analytics en gegevensbescherming).

Online marketingactiviteiten – Google Adwords tracking en remarketing

Wij gebruiken de diensten van Google Adwords om met behulp van marketingmiddelen (zgn. Google Adwords) op externe websites om de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen. Deze marketingmiddelen worden door Google via zogenaamde „Ad Servers“ geleverd. Hier worden ad-servercookies gebruikt, waarmee prestatieparameters zoals advertentie-impressies, clicks en conversies kunnen worden geëvalueerd. Op die manier en met deze gegevens kunnen we bepalen hoe succesvol de individuele reclamecampagnes zijn. Als u onze website bezoekt via een Google-advertentie, slaat Google Adwords een cookie op uw pc op. Deze cookies verlopen meestal na 30 dagen en zijn niet bedoeld om u persoonlijk te identificeren. De volgende analysewaarden worden gewoonlijk voor deze cookie opgeslagen:

 • Het unieke Cookie-ID
 • Het aantal advertentie-impressies per plaatsing (frequentie)
 • Laatste weergave (relevant voor conversie na weergave)
 • Opt-out-informatie (geeft aan dat de gebruiker niet langer wenst te worden aangesproken)

Met deze cookies herkent Google uw internetbrowser. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van de website van de Adwords-klant bezoekt en de opgeslagen cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en de klant herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is omgeleid. Elke Adwords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies zijn dan ook niet te traceren via de websites van Adwords-klanten. Wij verzamelen en verwerken geen persoonsgegevens in de bovengenoemde reclamemaatregelen. Wij ontvangen alleen statistische evaluaties van Google. Op basis van deze evaluaties kunnen we zien welke van de gebruikte reclamemiddelen bijzonder effectief zijn. Wij ontvangen geen verdere gegevens van het gebruik van reclamemateriaal; in het bijzonder kunnen wij gebruikers op basis van deze informatie niet identificeren. De rechtsgrondslag voor de opslag van cookies door Google is de verleende toestemming (art. 6, lid 1 onder a) van de AVG).

Door het gebruik van deze marketingtools maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Google. Houd er alstublieft rekening mee dat gegevensverwerking door Google buiten de Europese Unie kan plaatsvinden. Google houdt zich aan het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-USFramework. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door het gebruik van deze tool door Google worden verzameld en informeren u daarom op basis van ons huidige kennisniveau:

Door „tracking tools“ te integreren, ontvangt Google informatie dat u de betreffende pagina van onze website hebt opgeroepen, of dat u op een advertentie van ons hebt geklikt. Als u geregistreerd bent bij een Google-service, dan kan Google uw bezoek aan uw account koppelen. Ook als u niet bij Google geregistreerd bent of niet ingelogd bent, is het mogelijk dat de aanbieder uw IP-adres opvraagt en opslaat. Meer informatie over gegevensbescherming bij Google is te vinden op: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ en https://services.google.com/sitestats/de.html

U kunt het plaatsen van een cookie weigeren. Dit kan bijvoorbeeld via de browserinstellingen, waar u het automatisch plaatsen van cookies kunt uitschakelen. Als alternatief kunt u cookies voor het volgen van conversies uitschakelen door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein „www.googleadservices.com“ worden geblokkeerd. Bovendien kunt u door het installeren van een browser-plug-in voorkomen dat Google door de cookie gegenereerde gegevens verzamelt die betrekking hebben op uw gebruik van de website: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Als u geen op interesse gebaseerde advertenties wilt ontvangen, kunt u het gebruik van cookies door Google voor deze doeleinden uitschakelen door een bezoek aan https://www.google.de/settings/ads/. Meer informatie over gegevensbescherming bij Google vindt u hier https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. U kunt ook de website van het Network Advertising Initiative (NAI) bezoeken op: http://www.networkadvertising.org/

Het gebruik van DoubleClick van Google

Deze website maakt gebruik van de online marketingtool DoubleClick van Google, een andere dienst van het bedrijf Google. DoubleClick gebruikt cookies om advertenties te laten zien serveren die relevant zijn voor gebruikers, om rapporten over de campagneprestaties te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meer dan eens ziet. Google gebruikt een cookie-ID om bij te houden welke advertenties in welke browser worden weergegeven en om te voorkomen dat deze meer dan eens worden weergegeven. Bovendien kan DoubleClick cookie-ID’s gebruiken om conversies met betrekking tot advertentieverzoeken te verzamelen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een gebruiker een DoubleClick-advertentie ziet en later met dezelfde browser de website van de adverteerder bezoekt en daar iets koopt. Volgens Google bevatten DoubleClick-cookies geen persoonsgegevens.

Door het gebruik van deze tools maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Google. Let op dat het hierbij kan gaan om gegevensverwerking buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. Google werkt volgens de regels van het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens door Google; dit valt onder de verantwoordelijkheid van Google.

Als u geen op interesse gebaseerde advertenties wilt ontvangen, kunt u het gebruik van cookies door Google voor deze doeleinden uitschakelen door een bezoek aan https://www.google.de/settings/ads/. Meer informatie over DoubleClick van Google is te vinden op https://www.google.de/doubleclick en over gegevensbescherming bij Google in het algemeen: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Als alternatief kunt u ook de website van het Network Advertising Initiative (NAI) bezoeken op http://www.networkadvertising.org/

Facebook Pixel / Aangepast publiek

Op onze website hebben we een Facebook-pixel geïntegreerd. Wanneer u onze website bezoekt, wordt deze doorgestuurd naar Facebook. De volgende gegevens kunnen worden doorgestuurd:

 • Het unieke Cookie-ID
 • De opgevraagde webpagina
 • Tijdstip

Facebook kan het apparaat dat u gebruikt markeren met een cookie en een unieke identificatie of een cookie uitlezen die al bestaat. Als u bent ingelogd op Facebook, kunnen deze gegevens worden gebruikt voor gerichte reclame op Facebook-pagina’s. De rechtsgrondslag voor het opslaan van de cookies is de gegeven toestemming (art. 6, lid 1 onder a) van de AVG). Hier kunt u uw toestemming voor verdere analyse van de via Facebook verzamelde gegevens onder eigen verantwoordelijkheid intrekken: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Vergroting: